Hulp nodig?

Loopbaanbegeleiding met of zonder loopbaancheques

Je wil graag...

 • meer voldoening uit je job halen
 • persoonlijke groei  - prioriteiten,  behoeften/noden leren meer op de voorgrond plaatsen.
 • een opleiding volgen (opleidingscheques)
 • meer evenwicht tussen werk en vrije tijd vinden (verlofstelsels)
 • meer evenwicht tussen werk, zorgen voor (mantelzorg) en vrije tijd  vinden
 • burnout of bore-out preventief voor  zijn
 • een job die je met je medische aandoening kan blijven uitoefenen

 • perfectionisme positief kaderen als een nuttig onderdeel van jouw functioneren
 • beter omgaan met je faalangst en de blokkages die jouw hinderen
 • de stress die je ervaart op het werk in kaart te brengen en samen aan oplossingen werken
 • een belangrijke keuze maken in jouw loopbaan maar je twijfelt 
 • ondersteuning bij het solliciterenLoopbaanbegeleiding MET cheques!


Als erkend loopbaanbegeleider kan je bij mij gebruik maken van loopbaancheques van de VDAB. Wil je graag een kennismakingsgesprek plannen? Ga naar contact!


Via loopbaancheques kunnen werknemers en zelfstandigen op een voordelige manier individuele loopbaanbegeleiding volgen.  Je hebt elke 6 jaar recht op een loopbaancoachingstraject.

De eerste cheque omvat vier uur begeleiding en de tweede cheque omvat een pakket van drie uur begeleiding.  Iedere werknemer of zelfstandige heeft recht op maximaal zeven uur loopbaanbegeleiding. Loopbaancheques kunnen aangevraagd worden bij de VDAB en kosten 45 euro voor vier en drie uur begeleiding.


https://www.vdab.be/loopbaancheques


Je kan begeleiding volgen met loopbaancheques als je aan volgende voorwaarden voldoet:

 • Je bent minimum zeven jaar aan het werk als werknemer of zelfstandige in Vlaanderen of het Brussels gewest.
 • Je woont in Vlaanderen of het Brussels gewest, of maakt gebruik van het vrij verkeer van wonen binnen de EU of EER.
 • Het is langer dan zes jaar geleden dat je officieel loopbaanbegeleiding volgde.


De VDAB beoogt een kwalitatieve begeleiding dankzij vooropgestelde en opgelegde POP's per gesprek.

Dit betekent dat u zich engageert om alle gevraagde documenten nauwkeurig in te vullen tijdens het loopbaangesprek.

Kiezen voor een gesubsidieerde loopbaanbegeleiding houdt het volgende in:


- alle documenten moeten tijdens het gesprek hand - getekend en geschreven zijn

- structuur met een opgelegde en geleide zelfreflectie per gesprek = POP per gesprek

- de eigen ingevulde documenten kunnen enkel door de begeleide coachee gefotografeerd worden ter zelfreflectie

- de originele gehand- tekende en nauwkeurig ingevulde documenten worden bijgehouden door de loopbaanbegeleider in opdracht van de VDAB (dit is de enige manier voor de loopbaanbegeleider om aan te tonen dat er kwalitatief gewerkt wordt - op deze basis wordt de loopbaanbegeleider op het einde van elke cheque vergoedt voor de afgelopen 3 of 4 gesprekken)Loopbaancoaching ZONDER cheques!


Als erkend loopbaancoach kan je bij mij terecht als je (nog) niet of niet (meer) in aanmerking komt voor loopbaancheques en toch loopbaanvragen hebt.


Je kan ook gebruik maken van deze diensten indien je niet wenst in te gaan op de voorwaarden die gesteld worden aan gesubsidieerde diensten. 


Naast alle situaties hierboven beschreven zijn veel voorkomende vragen:


 •  Ik heb nood aan ondersteuning als startende werknemer of zelfstandige
 •  Ik ben afgestudeerd en ik vind mijn weg op de arbeidsmarkt niet - sollicitatieondersteuning
 • Ik werk al 2 jaar onder mijn niveau en wil graag een job die bij mijn kunnen past.
 • Ik wil terug gaan studeren, wat is er nog mogelijk?
 • Ik wil graag een studiekeuzebegeleiding.


Loopbaan

begeleiding

met of zonder

loopbaancheques


terug gemotiveerd

naar je werk !

Coaching

samen vooruit

stap voor stap


terug greep

op je leven !

Contextuele

Counseling

over centrale thema's binnen gezinnen, families én de rode draden vinden !

Teams

leren en veranderen op mensenmaat binnen een team


Wat is jullie gedeeld toekomstbeeld?

Coaching

Je wil graag...

in dialoog over:


persoonlijke groei, veerkracht, behoeften,stress, uitstelgedrag, pleasen, perfectionisme, onderpresteren, faalangst, geen gevoel van verbinding met jezelf, goede en slechte gewoonten ...


Vaak wordt dit gedrag aangestuurd door onderliggende, onbewuste overtuigingen en ervaringen, die maken dat je wel wilt 'veranderen', maar toch steeds weer in datzelfde patroon verzeild raakt.  Daarom bekijken we hoe je terug beter vat op deze thema's kan krijgen.

Contextuele Counseling

Je wil graag...

in dialoog over:


centrale thema's binnen jouw gezin en/of familie. 

De rode draden te vinden in patronen die je ziet terugkomen in je leven of  in jouw familiegeschiedenis.


 • we onderzoeken: hoe kijk je naar de verschillende relaties binnen jouw gezin/familie?  Welke positie heb je binnen het gezin/familie?Hoe wil je graag communiceren met de ander? Wie draagt er zorg voor wie? En is dat passende zorg? Waar voel je onrecht?
 • we werken stapje voor stapje in dialoog om tot haalbare actie(s) te komen. Bv. dankzij de voorbereiding van een gesprek, opstellen van een genogram, werken met duplopoppetjes, via een familieopstelling, ...


Een beetje meer uitleg: 


Contextuele psychotherapie werd ontwikkeld door Ivan Boszomernyi-Nagy.

Contextuele counseling vertrekt vanuit vier verschillende dimensies of invalshoeken, die onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn:


 • De feitelijk invalshoek: Wie ben jij? Hoe ziet je gezin/familie eruit? Welke feiten hebben zich afgespeeld in jouw leven?
 • De psychologische invalshoek: Welke emoties en gevoelens komen eraan te pas? Hoe ervaar je wat er gebeurt?  
 • De  invalshoek van interactie: Samenleven of werken heeft een eigen dynamiek. Hoe verlopen jouw sociale relaties? Wat zijn de verschillende dynamieken in je gezin, bij je vrienden, op je werk? 
 • De relationeel-ethische invalshoek: Hoe is het met 'de balans van geven en nemen' tussen jou en anderen?  Ervaar je (on)rechtvaardigheid in de relaties in je leven? Hoe herhalen patronen zich in je leven?

Teams

Je wil graag...

Jullie willen graag...

in dialoog over:


het mogelijk maken van leren en veranderen op mensenmaat binnen een organistatie/bedrijf!


Uitdagingen in kaart brengen en het team helpen nadenken over een gedeeld toekomstbeeld.


 • welke taken en rollen zijn er in het team?
 • wat zijn de krachten/sterktes van het team en van de individuen binnen het team?  
 • hoe kan het team die krachten (h)erkennen en zichtbaar maken?
 • hoe wordt hierover in communicatie gegaan? 
 • welke gezamenlijke behoeften zijn er binnen het team? 
 • welke individuele behoeften zijn er binnen het team ?
 • wat betekent innovatief werken voor het team?